Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte

Het project MAG 07 heeft tot doel het heroveren van de openbare ruimte door vrouwen en het gevoel van grotere onveiligheid onder deze bevolkingscategorie te verminderen. De diagnose die werd gesteld in het kader van de ontwikkeling van het basisprogramma van het DW Magritte heeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het gebied van de toegankelijkheid en het gebruik van openbare ruimten in de actieperimeter aan het licht gebracht. Deze ongelijkheden zijn vooral merkbaar rond en op Esseghemsite. De verenigingen die actief zijn in het kader van het Duurzaam Wijkcontract zijn zich bewust van de problematiek en streven ernaar om vrouwen en meisjes aan te moedigen de openbare ruimte terug te veroveren en meer betrokken te raken bij buurtactiviteiten. De bevindingen zijn als volgt:

 • De noodzaak om de ongelijkheden in de toegang tot de openbare ruimte te verminderen.
 • Noodzaak voor vrouwen en meisjes om de openbare ruimte terug te winnen.
 • Noodzaak om vrouwen en meisjes terug te betrekken in de burgerparticipatie.
 Stratégie

Het DW Magritte wil een positief discriminatieproject ontwikkelen dat gericht is op een echte gelijkheid van bezetting van de openbare ruimte tussen vrouwen en mannen. Deze algemene doelstelling heeft niet alleen betrekking op het aantal vrouwen in de ruimte, maar ook op de kwaliteit van het verblijf, het gebruik ervan en de vermindering van seksistische intimidatie in de openbare ruimte. Deze algemene doelstelling is onderverdeeld in drie operationele doelstellingen: Continue reading “Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte”

Tweede algemene wijkvergadering

Beste inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van de verenigingen, Jetse en vrienden van de Magritte-wijk,

We nodigen u uit op de tweede Algemene Wijkvergadering van het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022.

“Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma”

Het Duurzaam wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een vijfjarig actieplan voor de wijk Magritte. De gemeente Jette diende de kandidatuur voor dit actieplan in voor de wijk, omdat deze deel uitmaakt van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH), dat de meest gefragiliseerde wijken van de hoofdstad omvat. Het Gewest en de gemeente stellen 14,7 miljoen (95% + 5%) ter beschikking van het DW Magritte voor het uitvoeren van een reeks realisaties en acties, zoals het creëren van collectieve infrastructuur, groene ruimtes, huisvesting, de ontwikkeling van zachte mobiliteit, enz.

Het wijkcontract zit momenteel in de uitwerkingsfase van het basisprogramma (jaar nul) tot 31 maart 2018. Dit betekent dat de gemeente en een door haar aangewezen studiebureau een diagnose van de wijk hebben gemaakt om het basisprogramma op te stellen, inclusief alle acties die in de toekomst zullen worden uitgevoerd om de levenskwaliteit van inwoners en van de wijk, in het algemeen, te verbeteren. De inwoners hebben de afgelopen 4 maanden aanzienlijk bijgedragen tot deze diagnose en tot het lanceren van projectideeën, via een intens, verrijkend en bijzonder actief participatieproces !

 Samen voor een betere wijk !

Op donderdag 7 december 2017 om 18.30u
In GC Essegem (zaal gelijkvloers)
Leopold I-straat 1090 Jette

Workshop “Programma”

Uw wijk zal vernieuwd worden. De toekomst bouwen we samen !
Neem deel aan het programma van uw duurzaam wijkcontract.
Hoe? Neem deel aan de workshop “programma”
Wanneer? Donderdag 12/10 om 18u30
Waar? Te GC Essegem, Leopold I straat 329

Doelstellingen -> de potentiële percelen en de projecten prioriteiten te bepalen

 

 

Ideeënoproep

Ideeënoproep – Geef uw ideeën door voor 9 oktober 2017

Welke actie of welk idee wil u al lang gerealiseerd zien in uw wijk? Uw ideeën zullen de inspiratiebron vormen voor het programma van het wijkcontract en kunnen helpen om de prioriteiten.

Stel uw idee voor ! Gelieve het bijgevoegde document te gebruiken om uw idee in het kort te omschrijven en met een tekst, een tekening of een foto te verduidelijken.

Afgeven op een van onderstaande adressen of e-mail naar magritte@ecores.eu

Duurzaam Wijkcontract?

Het Duurzaam Wijkcontract is een actieplan dat beperkt is in tijd en ruimte. Het wordt afgesloten tussen het Gewest, de gemeente en de inwoners van een Brusselse wijk. Met een welbepaalde budget legt het een programma van de te verwezenlijken interventies vast.

Welke acties?
De Duurzame Wijkcontracten, een geheel van acties binnen 5 belangrijke interventiedomeinen.

 1. Huisvesting
  • Bouw van woningen die in de eerste plaats bestemd zijn voor lage en middelgrote inkomens.
  • Naveling van de criteria voor ecologisch bouwen : “passiefnorm” voor nieuwbouw en “lage-energienorm” voor renovaties.
  • Aanpassing van bepaalde woningen aan de specifieke behoeften van mensen met een handicap.
 2. Buurtvoorzieningen en infrastructuren
  • Prioriteit geven aan voorzieningen en infrastructuren voor kinderen en jongeren.
  • In elk programma minstens één nieuwe structuur voor kindeopvang.
  • Inrichting, uitbreiding of heraanleg.
 3. Openbare ruimten
  • Verbetering van gezelligheid en toegankelijkheid van openbare ruimten.
  • Prioriteit geven aan actieve verplaatsingwijzen, aanleg van voetgangerszones, enz.
  • Aanleg van nieuwe groene ruimten.
  • Betere toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit.
 4. socio-economische acties
  • Steun aan de socio-professionele inschakeling en aan de opleiding van werkzoekenden.
  • Bewustmaking van de inwoners voor energiebesparing en respect voor het milieu.
  • (Buiten)schoolse ondersteuning en preventie van moeilijkheden die te maken hebben met de adolescentie.
  • Verbetering van de sociale cohesie en de openbare netheid.
 5. Productieve, economische en commerciële ruimten
  • Bouw of verbouwing van ruimten bestemd voor buurtondernemingen en winkels.
  • De oppervlakte van elke ruimte mag niet groter zijn dan 500m² per exploitatie en elke ondersteunde winkel bevindt zich binnen of aan de rand van een bestaande handelskern.

In elk programma moet men ook een aantal vereisten integreren op het vlak van de energieprestaties van gebouwen, maar ook inzake de ontwikkeling van voorbeeldprojecten rond energiebesparing, het beheer van water en biodiversiteit, afvalbeheer, enz.

Wat zijn de verschillende fasen van een Duurzaam Wijkcontract?

 1. Voor de operationele fase werkt men negen maanden aan de uitwerking van het programma  (“jaar 0”) : de samenstelling van het basisdossier met daarin de analyse van de bestaande situatie en de behoeften.
 2. De operationele fase is gespreid over vier jaar voor vastgoed, leefmilieu en socio-economische operaties en de heraanleg van openbare ruimten.
 3. Bij de afronding van operationele fase wordt twee jaar uitgetrokken voor de afwerking van bepaalde werven.

 

Meer info op www.quartiers.brussels

 

 

Contact

Gemeentebestuur Jette
100 wemmelse steenweg
1090 – Jette
Algemene info : cqd-dw@jette.irisnet.be

Diensthoofd : Marc Janssens
mjanssens@jette.irisnet.be
0479 99 64 05

Projectleider : Aurore Rousseau
arousseau@jette.irisnet.be
0490 52 26 32

Coördinatrice communicatie, participatie en socio-economische acties : Vinciane Pirottin
vpirottin@jette.irisnet.be
0474 81 80 48

Coördinator administratief en financiële : Maarten Wauters
mwauters@jette.irisnet.be

Administratief medewerker : Adrien Basiliades
abasiliades@jette.irisnet.be

Vind ons op Facebook !

 

DW Magritte

Het duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022

In april van dit jaar vernam de gemeente dat haar kandidatuur (volledig aanvraagdossier hier) voor het wijkcontract weerhouden was voor de Esseghemwijk. Dit contract met het Gewest gesloten, omvat een subsidie van 14,7 miljoen euro, waarmee de gemeente binnen de 5 jaar een buurtinfrastructuur en groene ruimtes zal creëren, de openbare ruimte herinrichten, woningen optrekken of renoveren,  projecten uit het verenigingsleven ondersteunen, het samenleven verbeteren… Al deze acties zullen gevoerd worden met bijzondere aandacht voor het leefmilieu en het duurzame aspect, fundamentele prioriteiten voor de gemeente en het Brussels Gewest.

Het duurzame wijkcontract Magritte bevindt zich in het einde van de “programmafase” dit betekent dat het basisdossier in de handen van het Gewest is. Het gezamenlijke werk van het studiebureau Arter (stedenbouw) en EcoRes (participatie), de gemeente, de bewoners en van de verenigingen had maken het mogelijk  om een actieprogramma en stadsvernieuwingoperaties uit te werken voor de Esseghemwijk.

Het duurzaam wijkcontract Magritte is verdeeld over drie fasen over een periode van vijf jaar (+ twee jaar voor bouwplaatsen).

1. Van augustus 2017 tot 30 april 2018 : uitwerkingsfase van het basisdossier
De ontwikkeling van het basisdossier bestaat uit drie luiken :
→ diagnose
→ visie en strategieën
→ programma met projecten dat op 30 april 2018 aan het Gewest wordt voorgelegd

2. Van mei 2018 tot eind 2022 (50 maanden) : operationele fase

3. Van 2022 tot 2025 (30 maanden): uitvoeringsfase /bouwplaatsen en afwerking 

Bewoners en verenigingen staan centraal in het project 
Dankzij de actieve participatie van de bewoners en van de mensen die de wijk door en door kennen, krijgt deze wijk een positieve impuls en kunnen er duurzame projecten worden bedacht en verwezenlijkt. Ook u kunt hieraan meewerken door uw stem te laten horen bij verschillende gelegenheden:

 • de Algemene WijkVergaderingen (AWV) waar iedereen welkom is. Ze vinden minstens drie keer plaats tijdens de uitwerking van het programma, minstens zes keer tijdens de uitvoeringsperiode en twee keer tijdens de operationele fase;
 • de WijkCommissie (WiC) die (onder andere) uit inwoners en verenigingen bestaat die mensen van het betreffende perimeter vertegenwoordigen. Leden worden benoemd op basis van een vrijwillige kandidatuur. De WiC draagt bij tot het definiëren van de doelstellingen van elke duurzame wijk;
 • informelere initiatieven van participatie tijdens elke fase van het proces : “diagnosewandelingen”, workshops, projectbezoeken die in andere wijken worden afgelegd, permanenties in de openbare ruimte, feestelijke en ludieke activiteiten, enz;
 • uw mening uiten tijdens openbare opiniepeilingen en overlegcommissies die door de gemeente georganiseerd worden tijdens de uitwerking en uitvoering van het programma.

De perimeter van het duurzaam wijkcontract MagritteDe perimeter van het duurzaam wijkcontract Magritte wordt begrensd door de Charles Woestelaan, De Smet de Naeyerlaan, de spoorlijnen, de grens van Laken en de Leopold I-straat.