Oproep voor projectdragers : Vrouwen in de openbare ruimte

Het project MAG 07 heeft tot doel het heroveren van de openbare ruimte door vrouwen en het gevoel van grotere onveiligheid onder deze bevolkingscategorie te verminderen. De diagnose die werd gesteld in het kader van de ontwikkeling van het basisprogramma van het DW Magritte heeft de ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op het gebied van de toegankelijkheid en het gebruik van openbare ruimten in de actieperimeter aan het licht gebracht. Deze ongelijkheden zijn vooral merkbaar rond en op Esseghemsite. De verenigingen die actief zijn in het kader van het Duurzaam Wijkcontract zijn zich bewust van de problematiek en streven ernaar om vrouwen en meisjes aan te moedigen de openbare ruimte terug te veroveren en meer betrokken te raken bij buurtactiviteiten. De bevindingen zijn als volgt:

 • De noodzaak om de ongelijkheden in de toegang tot de openbare ruimte te verminderen.
 • Noodzaak voor vrouwen en meisjes om de openbare ruimte terug te winnen.
 • Noodzaak om vrouwen en meisjes terug te betrekken in de burgerparticipatie.
 Stratégie

Het DW Magritte wil een positief discriminatieproject ontwikkelen dat gericht is op een echte gelijkheid van bezetting van de openbare ruimte tussen vrouwen en mannen. Deze algemene doelstelling heeft niet alleen betrekking op het aantal vrouwen in de ruimte, maar ook op de kwaliteit van het verblijf, het gebruik ervan en de vermindering van seksistische intimidatie in de openbare ruimte. Deze algemene doelstelling is onderverdeeld in drie operationele doelstellingen:

 • De actieve deelname van vrouwen en meisjes aan burgerraadplegingprocessen in het kader van het DW Magritte.
 • De herovering van de bestaande en toekomstige openbare ruimte door vrouwen en meisjes in de buurt en de uitbreiding van het gebruik van de openbare ruimte via het soort activiteiten.
 • Een overdracht van goede praktijken aan de betrokken actoren.
 BESCHRIJVING

Het hoofddoel van het project is het opstellen van een rapport met aanbevelingen voor de ruimtelijke ordening gericht aan de studiebureaus die belast zijn met de herinrichting van de openbare ruimte en de gemeenschapsinfrastructuur. Verkennende wandelingen zullen analyseren hoe vrouwen de openbare ruimte bezetten en zullen een kans bieden om de collectieve terugwinning van deze ruimte door vrouwen te bevorderen. Er zal een werk van overdracht en sensibilisatie naar de actoren van het DW worden uitgevoerd om de duurzaamheid van de geïnitieerde dynamiek te bevorderen. Vervolgens kan overleg met de studiebureaus die verantwoordelijk zijn voor de projecten worden voorgesteld om ervoor te zorgen dat de aanbevelingen naar behoren worden uitgevoerd.

VERWEZENLIJKINGEN

De voorgestelde methodologie zal ten minste de volgende resultaten omvatten:

 1. Diagnosefase en voorstellen:
 • Gendertellingen: dit houdt in dat de aanwezigheid van vrouwen en mannen in een bepaald gebied wordt geteld en dat hun activiteit(en) wordt (worden) geïdentificeerd.
 • Verkennende wandelingen overdag en ‘s avonds met een divers vrouwelijk publiek binnen de perimeter van het DW.
 • Een verslag met opmerkingen, aanbevelingen en voorstellen naar aanleiding van de analyse van de verkennende wandelingen en het veldwerk. Dit rapport zal aanbevelingen bevatten over de ruimtelijke ordening van het DW Magritte, maar ook meer specifieke aanbevelingen voor bepaalde projecten van het DW Magritte-programma, namelijk:

In termen van openbare ruimte:

 • CHA 02: herkwalificatie van openbare ruimten VAL 01: park groen netwerk
 • VAL 02: herinrichting van de openbare ruimte op de Esseghemsite
 • COL 01a: pocketpark in een huizenblok
 • COL 05: schoolpleinindeling & opening
 • COL 03: voorbeeldige straat

Met betrekking tot de gebouwen:

 • CHA 01: bouw van een buurthuis
 • CHA 03a: bouw van een repair-café/wasserij-café
 • VAL 03: parkhuis

Het doel van deze aanbevelingsschriften is om ze door te sturen naar het studiebureau dat verantwoordelijk is voor het uitwerken van de projecten. Voor elk project zal het rapport aanbevelingen bevatten voor de ontwikkeling van ruimten die bevorderlijk zijn voor de participatie van vrouwen en hun gelijkwaardig gebruik. Het verslag zal in het Frans en Nederlands worden ingediend. Deze aanbevelingsschriften moeten uiterlijk in november 2019 afgewerkt zijn.

Bewustwording:

 • Een dag van bewustwording / training voor een tiental betrokken actoren over de deconstructie van genderstereotypen en een genderbenadering in de openbare ruimte.
 • Deelname aan buurtfeesten en andere evenementen die relevant zijn voor de opdracht (ongeveer 8).
 • Presentaties van het verslag aan de diensten van het gemeentebestuur van Jette, de bewoners (Algemene Vergadering) of elke andere actor aan wie het nodig is die specifieke informatie te geven.
 • Deelname aan 4 jury’s belast met de selectie van de ontwerpprojecten (nog te bepalen).

Begeleiding bij de projectuitvoering:

Een begeleiding of follow-up van de bewoners en/of studiebureaus tijdens de verwezenlijking van de projecten kunnen worden voorgesteld om een correcte uitvoering van de aanbevelingen te verzekeren.

VERWACHTE RESULTATEN
 • Actieve deelname van vrouwen en meisjes in het proces van burgerraadpleging.
 • Heroveren van de openbare ruimte door vrouwen en meisjes in de Magrittewijk.
 • Bewustmaking en opleiding van de betrokken actoren.
 • Creatie van openbare ruimten die bevorderlijk zijn voor genderdiversiteit.
Planning

Toewijzing van begrotingsmiddelen tussen april 2019 en september 2022 en indiening van het verslag met aanbevelingen in november 2019.

BEGROTING

57.140 euro, op te splitsen in personeels-, investerings- en werkingskosten.

Informatie et Contact

Het project fiche MAG 07 moet uiterlijk op 7 februari 2019 om 12.00 uur per e-mail, in pdf-formaat, naar de dienst Duurzaam Wijkcontract worden gestuurd op cqd-dw@jette.irisnet.be. Het in te vullen projectformulier is beschikbaar op www.cqd-magritte-dw.be of op aanvraag op cqd-dw@jette.irisnet.be.