Oproep tot burgerinitiatieven 2018

INITIATIVE 1 : « Rayons de soleil au Christalain »

DESCRIPTION
Le projet se compose de deux volets

  • Premier volet : activités ludiques pour des résidents

Le groupe d’habitant(e)s organise (1 fois/mois en semaine hors congés scolaire) des activités (bricolage, dessins, écriture, jeux,…) au sein du home Christalain. Une classe de l’école Jacques Brel et quelques habitants du quartier (ceux qui manifesteront leur intérêt pour le projet) participeront également à ses activités. Cela permettra de mettre en relation des enfants de l’école dont les grands-parents sont souvent restés au pays d’origine et des personnes âgées ayant peu en contact avec un public jeune. Continue reading “Oproep tot burgerinitiatieven 2018”

Oproep tot burgerinitiatieven

Het Duurzaam Wijkcontract Magritte lanceert zijn eerste oproep tot burgerinitiatieven

Om aan de verbetering van jullie wijk deel te nemen, zijn er 4 stappen om te volgen :
  1. Het reglement te lezen
  2.  Een project te hebben en het met andere bewoners te ontwikkelen
  3. Het kandidatuur formulier in te vullen (bijlage 2 van het reglement)
  4. Het kandidatuur formulier vóór 21/10 terug te sturen, volgens de modaliteiten beschreven in het reglement

Neem contact op met de coördinatrice van socio-economische acties, Vinciane Pirottin, tel 02 423 13 89

Mozaïektegels workshops

Wilt u mozaïektegels maken om de trottoirs van uw wijk te versieren? Dat is nu mogelijk !

Het project « Mosaïques à Magritte » is aangenomen door het Brusselse Gewest als onderdeel van het Duurzaam Wijkcontract Magritte. Het project wordt beheerd door Art MOSAICO (Jean Christophe Duperron) in samenwerking met het Magritte buurtcomité.

Voor dit nieuwe mozaïektegelsproject beginnen de deelnemers met :

1) Het bezoeken van het Magritte Museum in november / december 2018.
2) Workshops rond het maken van 22 tegels in februari 2019. Een groep van 11 mensen op woensdag van 18 tot 22 uur of 11 mensen op vrijdag van 9.30 tot 13.30 uur.
Duur: 4 sessies van ongeveer 4 uur. De workshops worden allemaal gehouden in het atelier van Jean Christophe Duperron in Jette, Vanderborghtstraat 136.

De workshops staan open voor alle inwoners van de perimeter van het Duurzaam Wijkcontract, vanaf 10 jaar (kinderen moeten vergezeld worden door een volwassene). Aarzel niet om erover te praten met de mensen uit je omgeving.
In 2020 zal een tweede reeks workshops worden georganiseerd.

We zullen het bestaande tegelparcours vervolledigen door het via de Jules Lahayestraat te doen lopen naar het toekomstige buurthuis (kleine Esseghemstraat) en de Esseghemsite.

De inschrijvingen zijn gelanceerd !! Alles is gratis.

Contact : comitemagritte@gmail.com of 0475 36 37 22

Het basisprogramma van het DW Magritte in de handen van het Gewest

En wat nu ?

Op 30 april 2018 werd het programma van het DW Magritte met een exhaustieve lijst van de materiële- en sociaaleconomische acties die dienen uitgevoerd te worden voor de wijk, voor goedkeuring ingediend bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoeringsfase van dit programma, opgemaakt door de studiebureaus ARTER en Ecores, door de dienst Duurzaam Wijkcontract van de gemeente met de actieve participatie van bewoners, verenigingen en gebruikers van de wijk, zou in september 2018 moeten beginnen.

Het basisprogramma bestaat uit een geheel van dossiers met meer dan 300 pagina’s betreffende de diagnose, de collectieve visie en de projecten van de Magrittewijk (Hier beschikbaar). Het “diagnose”-verslag, zoals zijn naam het aanduidt, analyseert een reeks objectieve gegevens over de wijk en telt een groot aantal kaarten en statistieken. Het is dus een belangrijk informatiemiddel voor elke persoon met interesse voor de wijk! Het verslag « collectieve visie » stelt de hoofddoelstellingen voor die voortvloeien uit de burgerlijke participatie en de analyse van de diagnosegegevens. Het verslag « projectfiches » bevat alle materiële projecten en sociaaleconomische acties voorzien in het kader van het DW Magritte. De materiële projecten mogen tot begin 2025 uitgevoerd worden (uitvoeringsfase + verwezenlijkingfase) terwijl de sociaaleconomische acties operationeel blijven tot 2022 (uitvoeringsfase).

Een lange weg zonder belangrijke obstakels

Het goedkeuringsproces van dit programma is niet eenvoudig, wat logisch lijkt gelet op de enorme weerslag ervan op een hele wijk ! Opgemaakt tussen augustus 2017 en januari 2018, werd het eerst en vooral onderworpen aan het advies van de Wijkcommissie (samengesteld uit bewoners, verenigingen, vertegenwoordigers van de publieke sector waaronder de gemeente en het gewest) die de documenten heeft goedgekeurd. Daarna werd het dossier aan een openbaar onderzoek alsook aan de overlegcommissie onderworpen die het goedgekeurd heeft. Uiteindelijk, na goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad, werd het bij het Gewest ingediend, laatste instantie die het dossier moet goedkeuren alvorens de projecten en acties te kunnen opstarten.

Het milieueffectenverslag, een eerste ervaring voor de Duurzame Wijkcontracten !

Het milieueffectenverslag (MEV), gekoppeld aan dit programma, heeft hetzelfde goedkeuringsproces gevolgd. Daarenboven gaat het hier over een studie die de impact van de voorziene projecten op het milieu opmeet. Het MEV stelt zo de volgende eenvoudige vraag voor elk project : « Heeft dit project een positief, neutraal of negatief impact op het milieu ? ». Het is de eerste keer dat DW’s dit nieuw voorschrift van de organieke ordonnantie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 toepassen. Dit heeft dus geleid tot een omvangrijk document van 250 pagina’s over de analyse van het programma. Wees echter gerust, een niet-technische en meer begrijpelijke versie van 50 pagina’s werd eveneens opgesteld !

Er is nog werk voor de boeg voor de uitvoeringsfase !

De dienst DW van de gemeente wacht voor het ogenblik op de goedkeuring van het Gewest, verwacht voor de maand juli 2018, om tot de uitvoeringsfase van de projecten over te gaan. Toch is er werk voor de boeg ! Het is inderdaad zo dat, voor wat de materiële projecten betreft, de gemeente de onderhandelingsprocedures al mag aanvangen om de terreinen en/of gebouwen, opgenomen in het programma, te kunnen aanschaffen. Iedereen weet dat de procedures om een goed aan te schaffen, om een vergunning aan te vragen en om werken uit te voeren lang en ingewikkeld kunnen zijn… er valt dus geen tijd te verliezen en onderhandelingen zijn dus al aan de gang. Het is eveneens zo dat een aantal acties met betrekking tot de openbare ruimte, de coördinatie en/of coöperatie vereisen van verschillende openbare actoren: de MIVB, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Net Brussel… Het is dus tijd om iedereen rond de tafel te zetten voor de Magrittewijk. Voor wat de sociaaleconomische acties betreft, zullen de acties uitgewerkt worden en de doeleinden verfijnd om zo goed mogelijk aan de behoeften van de bewoners te beantwoorden. Deze acties zullen alleen maar van start kunnen gaan na de goedkeuring door het Gewest, de ondertekening van een driepartijen-overeenkomst door het Gewest, de Gemeente en de projectdragers en de goedkeuring ervan door de Gemeenteraad.

Deelnemen en doen deelnemen aan het leven van de wijk

De dienst Duurzame Wijk probeert eveneens aanwezig te zijn op het terrein. Zo heeft hij deelgenomen, in samenwerking met de dienst Preventie, aan een enquête betreffende het veiligheidsgevoel op de Esseghemsite. Buiten de analyse door de dienst Preventie, heeft deze enquête de dienst DW de gelegenheid gegeven om zijn inzicht in de uitdagingen van de wijk te vergroten en de discussie te stimuleren over de sociale en culturele gemengdheid die voor de complexiteit en de rijkdom van de wijk zorgt. De dienst DW heeft uiteindelijk deelgenomen aan de rommelmarkt Esseghem, deze gelegenheid om de inwoners te ontmoeten heeft verschillende doelstellingen bereikt: het programma van het DW bekendmaken en de mening van de bewoners peilen over de burgerlijke initiatieven die zij in de wijk zouden willen zien ontwikkelen. Het DW Magritte zal immers, reeds in 2018, een projectoproep richten aan de bewoners ! Een peiling, gehouden in verband met de diagnose van de wijk, heeft de volgende thema’s naar voren gebracht als voornaamste bezorgdheden: openbare netheid en afvalbeheer, zachte mobiliteit en integrale toegankelijkheid en sportactiviteiten. Deelnemen aan deze peiling is nog steeds mogelijk op deze link, een gelegenheid om deel te nemen aan het bouwen van jullie project voor de toekomst !

Voorstelling programmaprojecten duurzaam wijkcontract Magritte

Algemene Wijkvergadering 03 : Voorstelling programmaprojecten Duurzaam Wijkcontract Magritte
Algemene Wijkvergadering 03 – Voorstelling hier beschikbaar !!
Afspraak om dinsdag 27 februari 2018 tussen 15:30 en 20:00

15:30 : Opening deuren voorstelling
18:00 : Woord van de Burgemeester Hervé Doyen
18:10 : Woord van het studiebureau ARTER Architects
18:30 : Drink

Waar? 22, Jacob Fontainestraat te Jette – Zaal van de VZW Syrische Gemeenschap

Infos : Dienst duurzaam wijkcontract
02 423 13 89 – cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw

Gelukkig nieuwjaar 2018 !

Het DW Magritte-team wenst u een gelukkig jaar 2018. Voor het DW, betekent 2018 de afronding van het basisprogramma en het begin van de uitvoering ervan. De sociaal-economische projecten die de aanwezigheid van verenigingen in de wijk zal stimuleren. Een prachtig jaar vooruit !