Job ! Technische projecten coördinator

Het gemeentebestuur van Jette is op zoek naar een Technische projecten coördinator – Duurzaam wijkcontact (m/v/x)
Voltijds contract van onbepaalde duur gekoppeld aan het toekennen van subsidies

Het Duurzaam wijkcontract (DW) Magritte (2017-2025) is een programma op gebied van stedelijke herwaardering geïnitieerd door het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeente Jette in samenwerking met de bewoners van een bepaald perimeter. Het programma van het DW Magritte, opgesteld in 2017-2018 houdt bouwprojecten in alsook projecten op gebied van renovatie, aanleg van de openbare ruimte en sociaaleconomische acties die tot het dynamiseren van de hele wijk streven. Het geheel van de projecten hebben de particulariteit ontworpen en bedacht te zijn met de participatie van de burgers. De multidisciplinaire dienst van het DW Magritte zoekt dus een coördinator van technische projecten om zijn ploeg te vervolledigen.

Opdracht

Op basis van een scherpe kennis en een relevante expertise :

 • meerdere projecten ontwerpen, organiseren, controleren en evalueren op zowel technisch als administratief niveau (overheidsopdrachten, enz.);
 • een situatie analyseren, advies geven of een aangepaste oplossing voorstellen;
 • zijn netwerk ontwikkelen en verschillende belanghebbenden (intern of extern) mobiliseren om een specifieke of transversale doelstelling te bereiken.

In navolging van het handvest « Missies, Visies, Waarden » van het Gemeentebestuur van Jette is de technische projecten coördinator van het duurzaam wijkcontract belast met het begeleiden, het coördineren en het controleren van de materiële projecten van het duurzaam wijkcontract zowel in gebouwen als in de openbare ruimte. De technische projecten coördinator zal dit zowel op technisch als op administratief niveau doen:

 • in overeenstemming met de wetgeving ;
 • door elke fase van de dossiers te beheersen en te verwerken;
 • in samenwerking met andere diensten ;
 • en met een constante zorg voor creativiteit, functionaliteit, duurzame ontwikkeling en de kwaliteit van de resultaten.

De technische projecten coördinator dient als referentiepersoon voor projecten waarvoor hij/zij verantwoordelijk is.

Hoofdactiviteiten

 • Zorgen voor de organisatorische en operationele aspecten van de onderzoeksprojecten in verband met de gebouwen en de ontwikkeling van de openbare ruimte voorzien in het programma van het duurzaam wijkcontract, de opvolging van de regelgeving en de uitvoering in de praktijk .
 • Zorgen voor het financiële aspect van projecten voorzien in het programma van het duurzaam wijkcontract, zowel voor de gebouwen als voor de inrichtingen van de openbare ruimte .
 • Zorgen voor het administratieve aspect van de projecten voorzien in het programmma van het duurzaam wijkcontract, zowel voor de gebouwen als voor de verbeteringen van de openbare ruimte .
 • Zijn kennis van de wetgeving actualiseren, de aanvragers adviseren en een netwerk van partners onderhouden.

Vereist diploma

Master architectuur of burgerlijk ingenieur.

Kandidaten met een buitenlands diploma mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheidherkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben  ontvangen.

Aarzel niet om contact op te nemen met de dienst DW in geval van gelijkwaardige ervaring.

Link naar de gedetailleerde beschrijving van de toe te wijzen betrekking

Het basisprogramma van het DW Magritte in de handen van het Gewest

En wat nu ?

Op 30 april 2018 werd het programma van het DW Magritte met een exhaustieve lijst van de materiële- en sociaaleconomische acties die dienen uitgevoerd te worden voor de wijk, voor goedkeuring ingediend bij het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. De uitvoeringsfase van dit programma, opgemaakt door de studiebureaus ARTER en Ecores, door de dienst Duurzaam Wijkcontract van de gemeente met de actieve participatie van bewoners, verenigingen en gebruikers van de wijk, zou in september 2018 moeten beginnen.

Het basisprogramma bestaat uit een geheel van dossiers met meer dan 300 pagina’s betreffende de diagnose, de collectieve visie en de projecten van de Magrittewijk (Hier beschikbaar). Het “diagnose”-verslag, zoals zijn naam het aanduidt, analyseert een reeks objectieve gegevens over de wijk en telt een groot aantal kaarten en statistieken. Het is dus een belangrijk informatiemiddel voor elke persoon met interesse voor de wijk! Het verslag « collectieve visie » stelt de hoofddoelstellingen voor die voortvloeien uit de burgerlijke participatie en de analyse van de diagnosegegevens. Het verslag « projectfiches » bevat alle materiële projecten en sociaaleconomische acties voorzien in het kader van het DW Magritte. De materiële projecten mogen tot begin 2025 uitgevoerd worden (uitvoeringsfase + verwezenlijkingfase) terwijl de sociaaleconomische acties operationeel blijven tot 2022 (uitvoeringsfase).

Een lange weg zonder belangrijke obstakels

Het goedkeuringsproces van dit programma is niet eenvoudig, wat logisch lijkt gelet op de enorme weerslag ervan op een hele wijk ! Opgemaakt tussen augustus 2017 en januari 2018, werd het eerst en vooral onderworpen aan het advies van de Wijkcommissie (samengesteld uit bewoners, verenigingen, vertegenwoordigers van de publieke sector waaronder de gemeente en het gewest) die de documenten heeft goedgekeurd. Daarna werd het dossier aan een openbaar onderzoek alsook aan de overlegcommissie onderworpen die het goedgekeurd heeft. Uiteindelijk, na goedkeuring door het college van Burgemeester en Schepenen en de Gemeenteraad, werd het bij het Gewest ingediend, laatste instantie die het dossier moet goedkeuren alvorens de projecten en acties te kunnen opstarten.

Het milieueffectenverslag, een eerste ervaring voor de Duurzame Wijkcontracten !

Het milieueffectenverslag (MEV), gekoppeld aan dit programma, heeft hetzelfde goedkeuringsproces gevolgd. Daarenboven gaat het hier over een studie die de impact van de voorziene projecten op het milieu opmeet. Het MEV stelt zo de volgende eenvoudige vraag voor elk project : « Heeft dit project een positief, neutraal of negatief impact op het milieu ? ». Het is de eerste keer dat DW’s dit nieuw voorschrift van de organieke ordonnantie van de stedelijke herwaardering van 6 oktober 2016 toepassen. Dit heeft dus geleid tot een omvangrijk document van 250 pagina’s over de analyse van het programma. Wees echter gerust, een niet-technische en meer begrijpelijke versie van 50 pagina’s werd eveneens opgesteld !

Er is nog werk voor de boeg voor de uitvoeringsfase !

De dienst DW van de gemeente wacht voor het ogenblik op de goedkeuring van het Gewest, verwacht voor de maand juli 2018, om tot de uitvoeringsfase van de projecten over te gaan. Toch is er werk voor de boeg ! Het is inderdaad zo dat, voor wat de materiële projecten betreft, de gemeente de onderhandelingsprocedures al mag aanvangen om de terreinen en/of gebouwen, opgenomen in het programma, te kunnen aanschaffen. Iedereen weet dat de procedures om een goed aan te schaffen, om een vergunning aan te vragen en om werken uit te voeren lang en ingewikkeld kunnen zijn… er valt dus geen tijd te verliezen en onderhandelingen zijn dus al aan de gang. Het is eveneens zo dat een aantal acties met betrekking tot de openbare ruimte, de coördinatie en/of coöperatie vereisen van verschillende openbare actoren: de MIVB, Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, Net Brussel… Het is dus tijd om iedereen rond de tafel te zetten voor de Magrittewijk. Voor wat de sociaaleconomische acties betreft, zullen de acties uitgewerkt worden en de doeleinden verfijnd om zo goed mogelijk aan de behoeften van de bewoners te beantwoorden. Deze acties zullen alleen maar van start kunnen gaan na de goedkeuring door het Gewest, de ondertekening van een driepartijen-overeenkomst door het Gewest, de Gemeente en de projectdragers en de goedkeuring ervan door de Gemeenteraad.

Deelnemen en doen deelnemen aan het leven van de wijk

De dienst Duurzame Wijk probeert eveneens aanwezig te zijn op het terrein. Zo heeft hij deelgenomen, in samenwerking met de dienst Preventie, aan een enquête betreffende het veiligheidsgevoel op de Esseghemsite. Buiten de analyse door de dienst Preventie, heeft deze enquête de dienst DW de gelegenheid gegeven om zijn inzicht in de uitdagingen van de wijk te vergroten en de discussie te stimuleren over de sociale en culturele gemengdheid die voor de complexiteit en de rijkdom van de wijk zorgt. De dienst DW heeft uiteindelijk deelgenomen aan de rommelmarkt Esseghem, deze gelegenheid om de inwoners te ontmoeten heeft verschillende doelstellingen bereikt: het programma van het DW bekendmaken en de mening van de bewoners peilen over de burgerlijke initiatieven die zij in de wijk zouden willen zien ontwikkelen. Het DW Magritte zal immers, reeds in 2018, een projectoproep richten aan de bewoners ! Een peiling, gehouden in verband met de diagnose van de wijk, heeft de volgende thema’s naar voren gebracht als voornaamste bezorgdheden: openbare netheid en afvalbeheer, zachte mobiliteit en integrale toegankelijkheid en sportactiviteiten. Deelnemen aan deze peiling is nog steeds mogelijk op deze link, een gelegenheid om deel te nemen aan het bouwen van jullie project voor de toekomst !

Voorstelling programmaprojecten duurzaam wijkcontract Magritte

Algemene Wijkvergadering 03 : Voorstelling programmaprojecten Duurzaam Wijkcontract Magritte
Algemene Wijkvergadering 03 – Voorstelling hier beschikbaar !!
Afspraak om dinsdag 27 februari 2018 tussen 15:30 en 20:00

15:30 : Opening deuren voorstelling
18:00 : Woord van de Burgemeester Hervé Doyen
18:10 : Woord van het studiebureau ARTER Architects
18:30 : Drink

Waar? 22, Jacob Fontainestraat te Jette – Zaal van de VZW Syrische Gemeenschap

Infos : Dienst duurzaam wijkcontract
02 423 13 89 – cqd-dw@jette.irisnet.be
www.facebook.com/cqdmagrittedw

Gelukkig nieuwjaar 2018 !

Het DW Magritte-team wenst u een gelukkig jaar 2018. Voor het DW, betekent 2018 de afronding van het basisprogramma en het begin van de uitvoering ervan. De sociaal-economische projecten die de aanwezigheid van verenigingen in de wijk zal stimuleren. Een prachtig jaar vooruit !

 

Diagnostische wandeling : Naar nieuwe stads rivieren

Zondag 10 december 2017 vanaf 14.00 uur
 • Vertrek om 14uur : hoek van Leopold I straat en
 • Vieruurtje en kaarten om 16u30 : Openbare Bibliotheek Jette – Jan Verdoodtzaal (tweede verdieping), Kardinaal Mercierplein 6

De wandeling nodigt de inwoners uit om de perimeter van het Duurzame Wijkcontract Magritte te verkennen en kennis uit te wisselen inzake de hydrologische elementen en uitdagingen in de wijk. Deze activiteit zal begeleidt worden door hydrologen, architecten, etc. en een reeks getuigenissen, inclusief iedereen die iets te delen heeft.

De wandeling wordt gevolgd door een vieruurtje en vervolgens een korte gezamenlijke kartering sessies die zal toelaten om alle observatie gemaakt tijdens de wandeling op kaart te zetten. Er is eveneens ruimte om voorstellen tot alternatieve invullingen van de openbare ruimte en nieuwe trajecten voor water in de wijk te doen en zo de problematiek van over stromingen aan te pakken.

Brusseau, een participatief onderzoekproject, heeft als doel om met experten én bewoners een alternatieve aanpak voor het beheer van water in de stad te ontwikkelen, met het oog op : een vermindering van de overstromingsrisico’s en de vervuiling van waterlopen, een verbetering van de biodiversiteit, het temperen van zomerse hittegolven, een verbetering van het stedelijk landschap en de levenskwaliteit in het algemeen.

Tweede algemene wijkvergadering

Beste inwoners, handelaars, vertegenwoordigers van de verenigingen, Jetse en vrienden van de Magritte-wijk,

We nodigen u uit op de tweede Algemene Wijkvergadering van het Duurzaam Wijkcontract Magritte 2017-2022.

“Voorstelling participatieve visie en hoofdlijnen van het programma”

Het Duurzaam wijkcontract Magritte (DW Magritte) is een vijfjarig actieplan voor de wijk Magritte. De gemeente Jette diende de kandidatuur voor dit actieplan in voor de wijk, omdat deze deel uitmaakt van de zone voor stedelijke herwaardering (ZSH), dat de meest gefragiliseerde wijken van de hoofdstad omvat. Het Gewest en de gemeente stellen 14,7 miljoen (95% + 5%) ter beschikking van het DW Magritte voor het uitvoeren van een reeks realisaties en acties, zoals het creëren van collectieve infrastructuur, groene ruimtes, huisvesting, de ontwikkeling van zachte mobiliteit, enz.

Het wijkcontract zit momenteel in de uitwerkingsfase van het basisprogramma (jaar nul) tot 31 maart 2018. Dit betekent dat de gemeente en een door haar aangewezen studiebureau een diagnose van de wijk hebben gemaakt om het basisprogramma op te stellen, inclusief alle acties die in de toekomst zullen worden uitgevoerd om de levenskwaliteit van inwoners en van de wijk, in het algemeen, te verbeteren. De inwoners hebben de afgelopen 4 maanden aanzienlijk bijgedragen tot deze diagnose en tot het lanceren van projectideeën, via een intens, verrijkend en bijzonder actief participatieproces !

 Samen voor een betere wijk !

Op donderdag 7 december 2017 om 18.30u
In GC Essegem (zaal gelijkvloers)
Leopold I-straat 1090 Jette

Projectoproep “Participatieve duurzame wijken”

Het duurzaam wijkcontract Magritte wenst u te informeren dat Leefmilieu Brussel een projectoproep heeft gedaan voor “Participatieve duurzame wijken”.
De projectoproep “Participatieve duurzame wijken” ondersteunt en begeleidt inwonersgroepen die zich willen inzetten voor in hun wijk door collectieve acties op touw te zetten ter bevordering van het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling.

Meer info :
http://www.leefmilieu.brussels/themas/duurzame-stad/mijn-wijk/sluit-aan-bij-de-dynamiek-van-de-participatieve-en-duurzame-wijken